tree graphic
ร่างมาตรการคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง
8 พ.ย. 2566
29
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายฝั่งของ จ.ตรัง

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายฝั่งของ จ.ตรัง ประกอบด้วย อ.ปะเหลียน อ.หาดสำราญ อ.ย่านตาขาว อ.กันตัง และ อ.สิเกา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ โดยขั้นตอนการพิจารณาต่อไปจะอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้ต่อไป Ref. https://km.dmcr.go.th/th/c_264/d_19443